Form

Sylwer: Mae’n rhaid i blychau gyda seren goch (*) yn cael ei gwblhau.

Rydych chi wedi dewis riportio digwyddiad i’r heddlu.
Mae’r heddlu a’n partneriaid yn cymryd troseddau sydd wedi eu cymell gan gasineb yn arbennig o ddifri. Caiff eich adroddiad ei anfon at yr heddlu perthnasol ar unwaith i'w ymchwilio, ond efallai na fydd yn derbyn sylw am ychydig oriau.

Oherwydd hyn, ni ddylech fyth ddefnyddio’r ffurflen hon i riportio digwyddiad lle:

  • Mae’r troseddwr yn bresennol o hyd
  • Rydych chi neu rywun arall wedi cael anaf difrifol neu mewn perygl
  • Rydych chi’n credu y gallai’r troseddwr ddychwelyd

Byddem yn eich annog i alw 999 yn yr amgylchiadau uchod, a bydd yr heddlu’n ymateb ar unwaith.

Fields marked with * are mandatory

Ym mha Sir/Ardal Heddlu ddigwyddodd hyn?

Cymhelliant Casineb

Ydych chin ddioddefwr neun dyst?

Rwyf yn... ?

Arall

Y Digwyddiad

Pa bryd ddigwyddodd y digwyddiad?

Cyhoeddus

Os digwyddodd ar gludiant cyhoeddus, a oedd y cludiant yn...

Anaf neu Difrod

A gawsoch chi neu unrhyw un arall eich anafu?

A gollwyd unrhyw eiddo neu a gafodd unrhyw eiddo ei ddifrodi o ganlyniad ir digwyddiad hwn?

Manylion y tyst

A oedd unrhyw dystion?

Manylion y troseddwr

Cyfrinachol dim ond yr heddlu fydd yn defnyddio’r wybodaeth hon

Faint o droseddwyr oedd yno?

Ydych chin eu hadnabod?

Allwch chi eu henwi?

Manylion y cerbyd

A oedd gan y troseddwr gerbyd?

Eich Manylion

Cyfrinachol (at ddefnydd yr heddlun unig) diogelir manylion preifat gan y Ddeddf Diogelu Data.

Maer heddlu yn cymryd troseddau casineb o ddifrif a bydd yn cofnodi ac yn ymchwilio ir drosedd hon hyd yn oed os nad ydych am roi eich manylion. Fodd bynnag, rhaid i chi fod yn ymwybodol, os na all yr heddlu gysylltu a chi, y bydd hyn yn cyfyngun ddifrifol ar yr ymchwiliad ar gallu i erlyn y troseddwr.

Ydych chin fodlon rhoi eich manylion ir heddlu?

Eich rhyw

Os bydd unrhyw grwp ethnig arall, nodwch

Nodwch sut y gallwn gysylltu â chi os gwelwch yn dda.

Maer Heddlun gweithio gyda nifer o asiantaethau a allai eich helpu chi neu roi cymorth ychwanegol i chi. A fyddech chin fodlon ir heddlu rannu eich gwybodaeth gyswllt gydar asiantaethau hyn?

Mae eich adroddiad yn bwysig i ni. Bydd yn cael ei anfon ymlaen at yr heddlu lleol a chaiff ei gofnodi. Bydd swyddog yn cysylltu â chi drwy’r cyfrwng cyfathrebu o’ch dewis os na wnaethoch riportio’r digwyddiad yn ddienw.
Ffoniwch eich heddlu os na fydd unrhyw un wedi cysylltu â chi o fewn 7 niwrnod. You can find details of your local Police on the True Vision Police contacts page.